Van Sabben Poster Auction 62

2 Veilingvoorwaarden Definities In deze veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: Veiling: De verkoop van affiches en/of aanverwante artikelen in het openbaar anders dan bij inschrijving. Koopsom: Het bedrag waarvoor de kavel door de veilingmeester is toegewezen, vermeerderd met een opgeld van 20% vermeerderd met 21% btw over dit opgeld. Kavel: Een affiche en/of aanverwante artikelen dat wordt geveild. Bieder: Degene die voor of tijdens de veiling een bod uitbrengt. Bod: Elk door (een) gegadigde(n) voor of tijdens de veiling bij opbod voor een kavel geboden bedrag. Koper: Degene aan wie een kavel of een combinatie van kavels is toegewezen. Inbrenger: Degene die het te veilen roerend goed c.q. goederen heeft aangebo- den. Door deelneming aan de veiling geeft de koper te kennen dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt en dat hij zich nimmer zal kunnen beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden of met ter plaatse bestaande gebruiken. Omschrijving kavels Artikel 1. Van de ter veiling aangeboden affiches worden - voor zover van toepassing - de naam van de ontwerper, de datering, het formaat (breedte x hoogte in cm), de drukker, de titel c.q. het motto, de techniek en eventuele referenties vermeld, alsmede of het affiche is ingelijst of opgeplakt. Voor de beschrijving van de staat waar in een affiche is ingelijst verkeert, worden vier (hoofd)klasseringen gebruikt (genuanceerd met +/- aanduiding). A In het algemeen zeer goede conditie, verlopend van: fris van kleur, geen papierverlies, tot: wat vouwen, kreuken en/of scheurtjes eventueel met mi- nimale reparatie, echter marginaal. In dat laatste geval wordt de kwaliteit met een A- aangegeven. A+ geeft aan dat een affiche zelden in een dergelijke goede staat verkeert. B In het algemeen goede conditie verlopend van: enig papierverlies (echter niet van de voorstelling of een andere belangrijke plaats), onopvallende restaurateurs, lijnen en kleuren goed, papiervergeling mogelijk, (indicatie B+), tot: licht vlekkerig en één of twee zichtbare restauraties (indicatie B-). C Gebreken als vlekkerig, vergeeld, gevouwen, gekreukt en restauraties zijn beter zichtbaar, meer dan marginaal papierverlies mogelijk, overigens intact, de voorstelling helder en de kleuren - hoewel wat vervaagd - nog sprekend. D Slechte staat, delen van het affiche kunnen ontbreken, zelfs van de voorstelling, kleuren en lijnen zijn vervaagd, van de oorspronkelijke intentie van de maker is weinig meer over. Vanzelfsprekend wordt de bieder geacht het aangebodene mede aan zijn eigen oordeel te toetsen, waartoe hem gedurende de kijkdagen gelegenheid wordt geboden. Artikel 2. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van de veilinghouder gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veiling- houder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de goederen tot zich te nemen en te betalen. Verkoper noch veilinghouder zijn tot enige garantie hoegenaamd ook, gehouden, daar de koper of bieder in staat is gesteld om zichzelf tijdens de kijkdagen te verzekeren van de staat en conditie van het goed. Alle goederen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden. Organisatie van de veiling Artikel 3. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling berusten bij Van Poster Sabben Auctions. De veiling geschiedt overeenkomstig plaatselijke en landelijke geldende vei- linggebruiken. Daarnaast geschiedt de veiling in de volgorde als in de betref- fende catalogus vermeld, doch de veilinghouder heeft het recht daarvan af te wijken. Niet gemerkte of genummerde zaken vallen buiten de veiling. De veilinghouder heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling ook zonder opgaaf van redenen een bod niet als zodanig te erkennen, één of meer gegadig- den van de veiling uit te sluiten, en zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en zaken/kavels uit de veiling te nemen. Daarnaast heeft de veilinghouder de bevoegdheid de veiling voor zover het betreft alle kavels of één of meer kavels af te gelasten, te onderbreken, opnieuw tot veiling over te gaan, kavels te splitsen en/of bijeen te voegen, dan wel de vei- ling te hervatten bij het voorlaatste bod of andere, naar zijn oordeel, noodzake- lijke maatregelen te treffen. Tenslotte heeft de veilinghouder de bevoegdheid vergissingen van de veiling- houder bij biedingen en/ of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gegadigde van deze vergissingen gebruik kan maken. Wijze van veilen Artikel 4. De verkoop geschiedt à contant met een opgeld van 20% - dit geldt tevens voor aankopen via live online auction - vermeerderd met 21% BTW over dit opgeld. De BTW wordt alleen geheven voor EU ingezetenen. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op een opdracht van derden beroepen. De hoogste bieder wordt als koper aangemerkt. Bij meningsverschillen tussen twee of meer bieders berust het absolute beslis- singsrecht bij de veilinghouder/-meester. Artikel 5. Achter elk lotnummer staan twee bedragen vermeld. Het eerste vet gedrukte bedrag geeft de limietprijs aan. Biedingen onder dit bedrag worden niet aan- vaard. Het tweede bedrag geeft de op dat tijdstip geschatte marktwaarde aan. De veilingmeester zet in op de limietwaarde of zoveel hoger als door schriftelijke opdrachten wordt gerechtvaardigd. Hij verhoogt de biedbedragen met delen die circa 10% van het totale bedrag vormen. Artikel 6. Aan bieders wordt voor aanvang van de veiling een biednummer verstrekt. Op vertoon van dit biednummer wordt - bij afhalen direct na afloop van de veiling - een nota verstrekt die na voldoening recht geeft op afgifte van de goederen. Artikel 7. Schriftelijke opdrachten worden zonder kosten aanvaard en uitgevoerd. De vei- linghouder wordt geacht het gewenste lotnummer tegen de laagst mogelijke prijs voor de schriftelijke bieder te verwerven. Voor vergissingen en nalatigheden - te goeder trouw - in deze, aanvaardt de veilinghouder geen aansprakelijkheid. Schriftelijke opdrachten die onduidelijk, te laat of anderszins incorrect zijn, zullen niet worden uitgevoerd. Bij gelijke - in geld - opdrachten gaat het eerste - in tijd - bod voor. Opdrachten zonder of onder de limiet worden niet aanvaard. Betaling Artikel 8. Betaling dient binnen twee weken na ontvangst van de veilingnota plaats te hebben door middel van storting c.q. overschrijving op bankrekening NL35ABNA052.91.64.515 of met contant geld ten kantoor. Het is mogelijk om met pinpas en/of creditcard af te rekenen. Bij betaling middels creditcard (ver- strekking informatie is aan de klant zelf), of Pay Pal (info@vansabbenauctions.nl) zal 4% over het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Winnende biedingen via Invaluable worden extra belast met 5% over het eindbedrag van de factuur, (er wordt geen 5% extra berekend over de verzendkosten!). Artikel 9. De bieder wordt pas na volledige betaling eigenaar van het gekochte. Zijn aansprakelijkheid begint echter bij toewijzing door de veilinghouder. Verzending - na expliciete afspraken daarover - geschiedt voor rekening en risico van de koper. Verworven goederen worden dus NIET vanzelfsprekend verzonden. Artikel 10. Het gekochte kan gedurende 14 dagen na de eerste veilingdag ten kantoor wor- den afgehaald. Zonder betaling worden geen goederen afgegeven. Indien de verkochte goederen niet binnen de hierboven gestelde termijn afgehaald zijn, is de koper in gebreke. Bij niet tijdige betaling zal aan de koper rente ad 1,5% per maand in rekening gebracht worden vanaf de dag van verkoop tot de dag van betaling. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de nalatige koper. De incassokosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimumbedrag ad € 150,00. Het eigendom van de verkochte goederen gaat pas na volledige betaling over op de koper. Wanbetaling Artikel 11. In geval van wanbetaling is de nalatige koper 20% van het bod verschuldigd. Tevens mogen er bij wanbetaling administratiekosten tot een maximumbedrag ad € 50,- in rekening worden gebracht. Artikel 12. Bij wanbetaling is Van Sabben Poster Auctions gerechtigd het betrokken voor- werp te herveilen of anderzijds te verkopen. De kosten van deze herveiling zijn voor rekening van de nalatige koper. Artikel 13. De nalatige koper (wanbetaler) wordt uitgesloten van verdere veilingen. Inbrengvoorwaarden Artikel 14. De inbrenger is het volgende verschuldigd: 20% commissie over de hamerprijs van verkochte goederen, € 15,- per catalogus-illustratie (ook indien niet verkocht), vermeerderd met 21% BTW over deze bedragen. De onverkochte lots blijven gedurende enkele maanden in de ‘Aftersale’ voor de zelfde limietprijs en met de zelfde voorwaarden op de Internet site van het vei- linghuis staan om alsnog verkocht te worden. Artikel 15. De inbrenger zal 6 tot 8 weken na de veilingdatum worden uitbetaald, aangenomen dat de koper het voorwerp volledig heeft betaald en niet eerder. Slotbepalingen Artikel 16. Alle geschillen, welke tussen Van Sabben Poster Auctions en deelnemers c.q. koper(s) mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Artikel 17. Bij verschillen tussen Nederlandse tekst en enige buitenlandse vertalingen in de veilingcatalogus is de Nederlandse tekst beslissend. Artikel 18. Van Sabben Poster Auctions is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in haar gebouwen of op haar terreinen tij- dens kijkdagen, veiling en afhaaldagen. Betreding geschiedt steeds op eigen risi- co. ve i l i ngvoo rwaa rden

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNTE=